Spinclub

Nowy Targ

Harmonogram

SpinClub Nowy Targ - FitPlanner.pl
SpinClub Nowy Targ - FitPlanner.pl

Nasi instruktorzy

Cennik

Karnet 10 wejść:

PROMOCJA

Cena: 100 PLN(Ilość karnetów ograniczona)

Regularna cena: 120 PLN

Karnety są ważne przez 60 dni

Jednorazowe wejście:

Cena: 15 PLN

Cena: 10 PLN(Uczniowie i Studenci)

Rezerwacja:

W celu rezerwacji proszę wybrać jeden ze sposobów:

1. Wykorzystać system Fitplanner dostępny w harmonogramie lub fanpage na Facebook

lub

2. Wysłać SMS na numer 606180002 o treści: Spinning, dzień tygodnia, godzina, imię i nazwisko. (np. Spinning, poniedziałek, 20, Jan Nowak). Dostaniecie Państwo zwrotną informację potwierdzającą.

Newsy

O nas

Regulamin

 1. Nazwa „Klub” w niniejszym regulaminie oznacza SpinClub, 34-400 Nowy Targ Plac Evry 4 który jest częścią Energia Fitness Klub.
 2. Uczestniczenie w zajęciach i korzystanie ze sprzętów i urządzeń w Klubie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnik zajęć jest w pełni świadomy swojego stanu zdrowia. Uczestnik zajęć nie może posiadać przeciwwskazań do uprawiania ćwiczeń fizycznych. Zaleca się wcześniejsza konsultację z lekarzem.
 4. Każda Osoba korzystająca z usług Klubu stwierdza iż jest świadoma zagrożeń płynących z wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w nich na własne ryzyko.
 5. Klub nie bierze odpowiedzialności za wypadki wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. W razie zaistnienia w/w zdarzenia, osoba poszkodowana zwalnia z odpowiedzialności za to zdarzenie firmę oraz jej pracowników a także stwierdza iż nie będzie posiadać w stosunku do nich żadnych roszczeń.
 6. Podczas zajęć Uczestnik zobowiązuje się ściśle podporządkować poleceniom instruktorów Klubu celem zwiększenia bezpieczeństwa i wygody uczestników. Niestosowanie się do poleceń instruktorów może skutkować usunięciem z zajęć bez możliwości żądania zwrotu pieniędzy.
 7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody podczas zajęć, oraz przebywania w obiekcie Klubu. Uczestnik podczas zajęć zobowiązany jest do zachowania ostrożności, szczególnie podczas korzystania z urządzeń i przyrządów treningowych.
 8. Zachowanie podczas zajęć nie może powodować zagrożenia dla zdrowia i mienia ćwiczącego oraz innych osób obecnych na zajęciach.
 9. Uczestnik powinien zachować ostrożność i zachowywać się w stosowny i kulturalny sposób celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz wygody osób ćwiczących.
 10. Na zajęciach niezbędne jest stosowanie odpowiedniej odzieży oraz obuwia nie niszczącego parkietu. Zabrania się ćwiczenia w obuwiu użytym do przyjścia na zajęcia.
 11. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na zajęcia zorganizowane. Osoby spóźnione na zajęcia zorganizowane nie więcej niż 5 minut mogą wziąć w nich udział wyłącznie za zgodą personelu Klubu pod warunkiem, ze nie zakłóci to przebiegu zajęć.
 12. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.
 13. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych (np. Fitness, Spinning® itp.), jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać trzech osób. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych.
 14. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez wcześniejszego podania przyczyny.
 15. Zobowiązuje się Uczestników zajęć do posiadania ważnego karnetu wstępu lub wykupienia jednorazowego wejścia.
 16. Karnet ważny jest 60 dni od dnia zakupu.
 17. Po upływie terminu ważności karnetu pojedyncza godzina zajęć będzie traktowana jako dwa skreślenia na karnecie, jednocześnie instruktor posiada dowolność i pełną swobodę w podejmowaniu decyzji o przedłużeniu ważności karnetu jak i ilości skreśleń po ukończeniu ważności karnetu. Ponadto karnet który przekroczy datę ważności o 60 dni jest uznawany za nieważny.
 18. Wszelkie stwierdzone przez pracowników Klubu próby ingerencji w treść karnetu będą powodowały automatyczną i natychmiastową anulację jego ważności.
 19. Brak karnetu na zajęciach zobowiązuje do zakupu jednorazowego wejścia.
 20. Osoby poniżej 12 roku życia mogą korzystać z Klubu jedynie pod opieką i w obecności osób pełnoletnich oraz po uzyskaniu zgody na uczestnictwo od instruktora prowadzącego zajęcia.
 21. Torby i ubrania zewnętrzne powinny być pozostawione w szatni.
 22. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 23. Zabrania się przebywania w Klubie osób, które są pod w pływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 24. Kierownictwo Klubu nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni Klubu.
 25. Zagubienie lub zniszczenie paska kodującego (transpondera) do szatni skutkuje nałożeniem na klubowicza opłaty w wysokości 50 zł.